Belangrijke doelstelling van het Veluwefonds is het verwerven van middelen t.b.v. versterking van natuur en landschap van de Veluwe. Het wil daarbij aanvullend zijn aan wat andere partijen al doen en boort daartoe nieuwe wegen aan. Zo wil het Veluwefonds bedrijven faciliteren die zich willen profileren als Maatschappelijk Verantwoord Ondernemer. De hoogste graad van groene MVO certificering, het doen van compensatie-investeringen in natuur, komt nauwelijks van de grond doordat het nog ontbreekt aan een in de praktijk goed werkend systeem van verhandelbare natuurwaardenpunten. Daarnaast motiveert het ondernemers niet als het voor hen niet zichtbaar is waar hun natuurinvestering wordt gerealiseerd, naar hun gevoel meestal “ver weg van hier”.

 

Provincie Gelderland wil economische ontwikkeling binnen het GNN waar mogelijk faciliteren onder voorwaarde dat wordt voldaan aan de geldende compensatieplicht en tegelijkertijd de natuurwaarden veilig worden gesteld. Op dit moment is het onduidelijk aan welke voorwaarden die compensatie moet voldoen. De Provincie heeft behoefte aan een in de praktijk werkend afwegingskader waarbinnen de waarde van te realiseren natuurcompensatie transparant wordt en in financiële waarde kan worden uitgedrukt. Voorwaarde is dat het een systeem is dat ruimte biedt voor maatwerk en makkelijk toepasbaar is.

 

Het Veluwefonds is mede-initiatiefnemer van een pilotproject waarin een theoretisch systeem van habitatbanking in een ‘proeftuin’ op de Veluwe wordt doorontwikkeld tot een in de praktijk werkend systeem van verhandelbare biodiversitetscredits, transparant, toetsbaar en verhandelbaar (vertaald in financiële waarden). Veluwefonds werkt daarbij samen met Vitens, K3Delta, Nationaal Groenfonds, De Gemeynt en Eelerwoude. Het project wordt onderschreven door het platform BEE en financieel gesteund door het Ministerie van EZ.

De bijlage Habitatbanking op de Veluwe (juni 2016) geeft een nadere uitwerking van dit pilotproject.

 

Aanvullend wordt door het Veluwefonds een Veluwecertificaat ontwikkeld en geregistreerd, dat de investerende partijen de garantie geeft dat hun natuurinvestering op de Veluwe wordt gerealiseerd en hun bovendien in staat stelt de betreffende locatie te kennen en te bezoeken. Dit Veluwecertificaat wordt gekoppeld aan MVO-certificaten op basis van verhandelbare biodiversitetscredits. Voor dit projectonderdeel werkt Veluwefonds samen met Schuttelaar en partners.

Tenslotte wordt door het Veluwefonds i.s.m. Schuttelaar en partners een communicatiestrategie voor de promotie van gecertificeerd investeren in natuur met uitvoeringsgarantie op de Veluwe ontwikkeld.

 

Te leveren resultaat

1.     Een in de praktijk werkend systeem waarmee de waarde van de te compenseren natuur eenvoudig kan worden bepaald en vertaald in een financiële waarde van verhandelbare biodiversiteitscredits, toepasbaar voor de gehele provincie Gelderland, zowel voor verplichte als vrijwillige compensatie. Het systeem voldoet aan de beoordelingscriteria van de accountant m.b.t. het maatschappelijk jaarverslag.

2.     Een geregistreerd Veluwecertificaat dat garandeert dat een investering in biodiversiteitscredits op de Veluwe wordt gerealiseerd.

3.     Communicatiestrategie voor investeren in natuur op de Veluwe.

 

Begroting

De totale uitvoeringskosten bedragen €25.000 en zijn als volgt opgebouwd:

1.     Voor onderdeel 1 neemt het Veluwefonds voor €10.000 deel in het project Habitatbanking op de Veluwe.

2.     Voor onderdeel 2 verstrekt het Veluwefonds een opdracht aan Schuttelaar en partners ter waarde van €10.000.

3.     Onderdeel 3, de communicatiestrategie, wordt door het Veluwefonds in eigen beheer uitgevoerd met ondersteuning van Schuttelaar en partners. De geraamde kosten hiervoor bedragen €5.000.

 

Termijn van uitvoering

Partijen zijn in de zomer van 2016 al begonnen met de eerste veldopnamen van projectdeel 1. Onderdelen 1 en 2 zullen in het vroege voorjaar van 2017 zijn afgerond.

Onderdeel 3 zal in de zomer van 2017 operationeel zijn.

Provincie Gelderland neemt plaats in de Raad van Advies bij projectdeel 1 en zal haar ecologische kennis inbrengen.