Het Veluwefonds heeft, in samenwerking met Schuttelaar&Partners, de Businesscase Habitatbank uitgewerkt. Sinds 2016 zet Veluwefonds zich in om een Habitatbank in het leven te roepen. De businesscase brengt nu concreet in beeld welke vervolgstappen nodig zijn om de Habitatbank als organisatie op te zetten. Ook is een inschatting gemaakt van de benodigde investeringen.

Met de businesscase in de hand wil het Veluwefonds nu werken aan de feitelijke oprichting van de Habitatbank.

Biodiversiteitscredits

Het idee van habitatbanking is om de biodiversiteit te versterken op die plekken waar het herstellen van de natuur vanuit wet- en regelgeving niet verplicht is, maar wel bijdraagt aan een sterkere natuur. Bij de Habitatbank kunnen bedrijven biodiversiteitscredits kopen. De Habitatbank zet deze credits in om de natuur te herstellen en te versterken. Het voordeel voor het bedrijfsleven is dat het ontzorgd wordt bij de wens om de eigen ecologische footprint te verlagen, of om zelfs iets extra’s bij te dragen.

Complexe opgave

De oprichting van zo’n Habitatbank lijkt eenvoudig, maar er gaat een wereld achter schuil. Het is van belang dat een betrouwbaar systeem wordt opgetuigd dat werkt met een kwaliteitskeurmerk. De bijdragen die bedrijven daarbinnen doen moeten de toets van de milieuaccountant kunnen doorstaan. Het moet voor de overheid aantrekkelijk zijn om het als MVO-prestatie mee te wegen in openbare aanbestedingen.

De businesscase van Schuttelaar & Partners en Veluwefonds is een belangrijke mijlpaal op weg naar concretisering.  Het geeft een beeld van de activiteiten die nog uitgevoerd moeten worden om de Habitatbank als organisatie en rechtspersoon op te zetten en er is een inschatting gemaakt van de kosten die hieraan verbonden zijn. Daarnaast geeft de studie inzicht in kostenposten en mogelijke inkomstenbronnen bij het functioneren van de Habitatbank en schetst hij een beeld van de voorwaarden voor een financieel haalbare uitvoering van de beoogde activiteiten. Er wordt een keuze gemaakt voor de governancestructuur voor de Habitatbank.

Inhoudelijk beschrijft het rapport welke methoden, procedures en protocollen formeel  vastgesteld moeten worden om de integriteit van het systeem van de Habitatbank te waarborgen. De procedure van natuurontwikkelingsplan, via biodiversiteitscredits tot kostprijs in euro’s wordt in kaart gebracht, inclusief de methode die ten grondslag ligt aan de bepaling van de biodiversiteitswinst die de beoogde natuurontwikkeling oplevert.

Tenslotte geeft de studie een overzicht van de geconsulteerde bronnen, personen en organisaties.

Verder bouwen

De Businesscase Habitatbank kan nu de leidraad vormen voor de feitelijke oprichting van de Habitatbank. Deze zal gaan werken voor heel Nederland, maar Veluwefonds staat vooraan om er als eerste voor de Veluwse natuur gebruik van te gaan maken.

De rapportage Businesscase Habitatbank is voorlopig niet openbaar. Voor nadere informatie: gijs.kuneman@veluwefonds.nl

Portret Nicole Olland