Recent heeft provincie Gelderland vier herstelprogramma’s voor de Veluwe vastgesteld. Het gaat om programma’s voor Beken, Bossen, Heiden en stuifzanden, en Venen en Vennen. De plannen moeten
komende jaren een impuls geven aan de natuur.

De gehele Veluwe is aangewezen als Natura 2000 gebied, met dus Europese bescherming. Toch gaat het lang niet overal goed met de bijzondere planten en dieren. Vogels als de wespendief en insecten als het imposante vliegend hert kunnen een verbetering van het leefgebied goed gebruiken. In de genoemde programma’s zijn de knelpunten voor de zeldzame habitats en soorten in beeld gebracht, en maatregelen voor verder natuurherstel uitgewerkt.

Barrières voor vissen

Zo stelt het programma voor de beken voor om barrières voor vissen weg te halen, de waterkwaliteit te verbeteren en meer verblijfplaatsen voor de bijzondere meervleermuis te maken. Heides en stuifzanden zijn een rijk leefgebied van karakteristieke soorten, zoals draaihals, grauwe klauwier, heidezegge, zadelsprinkhaan en bosparelmoervlinder. Deze zijn gebaat bij beter en meer verbonden heideterreinen. De bossen worden meer veerkrachtig gemaakt door aanplant van meer loofbomen. Een meer controversieel onderdeel van het plan is de beperking van houtoogst in de zogenoemde habitatbossen.

Nog niet definitief

De herstelprogramma’s zijn nog niet definitief. Op 23 januari is de periode voor inspraak geopend. Tot 5 maart kunnen mensen hun zienswijze indienen. De provincie kan de herstelprogramma’s naar aanleiding van de zienswijzen aanpassen. Wanneer GS vervolgens de programma’s definitief vaststelt is niet bekend, maar gezien de verkiezingen van 15 maart zal dit waarschijnlijk wat langer duren en behandeld worden door de nieuwe staten.
Meer informatie op de website van de provincie.